O oboru
Obor 43-41-M/01 Veterinářství Plasy

Poskytuje všeobecné a základní odborné vzdělání zaměřené na chov zvířat a péči o jejich zdravotní stav. Absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Mohou se uplatnit především jako laboranti, asistenti veterinárního lékaře, inseminační technici, odborní pracovníci v ZOO , v útulcích pro opuštěná zvířata, v asanačních službách, v krmivářském a potravinářském průmyslu, ve veterinární hygienické službě, na úseku kosmetiky zvířat apod.
Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Všeobecná část studijního programu je zaměřena zejména na vzdělání jazykovědné, společenskovědní a přírodovědné. Odborné učivo zpřístupňuje poznání principů a vztahů fyzikálních, chemických a biologických. Studenti získávají poměrně hluboké vědomosti, které lze uplatnit i v osobním životě. Nedílnou součástí jsou i dovednosti nutné pro výkon běžných administrativních a technických činností, jako je psaní na stroji, práce na počítači a práce s laboratorní technikou. Žáci získávají cenově zvýhodněné řidičské oprávnění skupiny B. Z volitelných předmětů si žáci mohou vybrat informatiku, kynologii a myslivost.

Cílem výuky oboru veterinářství je tedy absolvent schopný samostatného uvažování i práce s poměrně velmi širokým spektrem vědomostí i dovedností, který se může dobře uplatnit při mnoha nejrůznějších činnostech, popřípadě může pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Přínosem v dnešní přetechnizované době je i úzký kontakt studentů s živou přírodou, který naše škola formou praxe, výuky myslivosti i teoretické výuky umožňuje.

Škola rovněž poskytuje možnost získat odbornou mysliveckou zkoušku, na jejímž základě je možno žádat o přijetí do kterékoliv myslivecké společnosti a vykonávat myslivecké právo. Tradicí školy je vysoká úroveň výuky myslivosti při níž se studenti starají o zvěř a na závěr se účastní i školního honu.

Výuka oboru veterinářství bude probíhat z větší části v učebnách školy a z části formou odborné praxe ve spolupráci s veterinárními lékaři a v podnicích v okolí školy, kde se studenti v reálu seznamují s chovem zvířat a s péčí o jejich zdravotní stav.

Podzimní praxe zde

Školní závod zde