Menu Zavřeno

The Cooperating Tourism Spider

Název projektu: The Cooperating Tourism Spider
Registrační číslo: 2016-1-CZ01-KA202-023871

Cílem projektu je zefektivnění výuky v oblasti cestovního ruchu vzájemnou výměnou osvědčených zkušeností a postupů z různých evropských zemí a tím posílení uplatnitelnosti absolventů těchto oborů na evropském trhu práce.

Projektové aktivity a výstupy pomohou žáků z různých zemí pochopit základní koncept evropské myšlenky „bohatství v různosti“ jako příležitost pro spolupráci, výměnu zkušeností, ale také pro ekonomické využití společného evropského kulturního dědictví i jedinečného turistického potenciálu na lokální úrovni.

Cestovní ruch hraje klíčovou roli v rozvoji mnoha evropských regionů, včetně těch méně rozvinutých, protože má významný přesah a potenciál pro tvorbu pracovních míst, zejména v případě mladých lidí. Cestovní ruch také vykazoval značnou odolnost a přetrvávající růst i v době nedávné krize. Databáze eye@RIS3, která eviduje vznikající půdu regionálních inteligentních specializací v Evropě ukazuje, že mnoho regionů upřednostňuje v oblasti cestovního ruchu v rámci svých strategií pro inteligentní specializaci inovaci služeb a inovaci podnikatelských modelů. Cílem projektu je proto přizpůsobit se těmto trendům na maximalizaci využití lokálního potenciálu s využití jedinečného know how zapojených partnerů. Cestovní ruch je oblast s mimořádným potenciálem pro mezioborovou spolupráci v oblasti vzdělávání. Dalším cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který umožní vzájemné obohacení několika souvisejících oborů a výměnu postupů a zkušeností z různých států. Bude vytvořen inovativní vzdělávací program, který se bude skládat z 5 modulů a 25 submodulů (5 submodulů ke každému modulu). Zapojení partnerů z různých zemí umožní přenos celoevropsky platných a přenositelných kompetencí, ale také vzájemnou inspiraci pro aplikaci ověřených postupů na podporu turistického ruchu na lokální úrovni. Moduly budou respektovat univerzální moderní trendy v oblasti gastronomie, agroturistiky, hotelnictví či komerčního využití přírodních, historických a kulturních památek a budou využitelné v rámci celé EU. Aktivní využívání vytvořených výstupů posílí uplatnitelnost žáků několika oborů souvisejích s cestovním ruchem na trhu práce, posílí jejich smysl pro iniciativu a podnikavost, zlepší jejich znalost anglického jazyka jako univerzálního jazyka v oblasti cestovního ruchu, ale také posílí jejich vnímavost pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost. Konkrétní kompetence, znalosti a dovednosti, které si žáci pomocí jednotlivých modulů osvojí budou popsány rovněž formou jednotek výsledků učení (ECVET). Relevance těchto modulů pro praxi bude konzultována s podnikateli z oblasti cestovního ruchu a v oblasti získaných kompetencí na místě ověřena žáky zapojených škol.

Vzdělávací program včetně jednotek učení bude veřejně dostupný v podobě e-learningové aplikace, což maximalizuje možnosti pro diseminaci vytvořených výstupů, udržitelnost vytvořeného partnerství a podpoří příští spolupráci formou navazujících projektů mobilit žáků a výměnných stáží. Vytvořené výstupy budou moci využívat nejen učitelé a žáci ze zapojených škol, ale také jiné školy se související nabídkou oborů, potažmo všichni občané EU.

Partneři z jednotlivých zemí byly vybíráni na základě specifického zaměření jejich oborů a jedinečnosti jejich know-how. Každý z partnerů klade důraz na některou z oblastí cestovního ruchu a je v této oblasti natolik jedinečný, že může sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní partnery. Každý z partnerů bude proto odpovídat za zpracování jednoho modulu složeného z 5 submodulů vzdělávacího programu. Konkrétní rozdělení odpovědnosti za moduly:

  • Gymnazium a SOŠ Plasy: Agroturistika
  • Smiltenes tehnikums: Hotelnictví
  • BRG Steyr / Michaelerplatz: Turismus sakrálních a historických staveb
  • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen: Gastronomie
  • RHK PK: Podnikání v cestovním ruchu; garance relevance vzdělávacího programu potřebám praxe

2. transnational meeting v Plasích 29.5.-2.6.2017

V plném běhu je projekt The Cooperating Tourism Spider programu Erasmus+, který v letošním školním roce vyvrcholil týdenním mezinárodním pracovním setkáním studentů z naší školy, gymnázia z rakouského Steyru a ze středních odborných škol ve Zvolenu na Slovensku a Smiltene v Lotyšsku.

O co v tomto projektu vlastně jde? Chceme studentům ukázat široký dopad a souvislosti cestovního ruchu, aby si uměli lépe vychutnat soukromé návštěvy pro ně dosud neznámých oblastí a rovněž aby byli lépe připraveni na možné zaměstnání v tomto oboru.

Setkání ve dnech 29.5.-2.6.2017 bylo zaměřeno na venkovský turistický ruch. Po icebrokerském začátku, při které byla v malých čtyřnárodnostních skupinkách zpracovávána témata hudba, sport, jídlo, personalita či tradice se již přistoupilo k vlastnímu projektu. V jeho rámci byla zpracovávána témata Turismus na venkově, Minerální prameny, Lidová architektura, Technické a zemědělské památky a jejich současné využití a Lidové tradice. Pracovalo se frontálně, u počítačů ale i v terénu s pracovními listy. Nechyběl ani celodenní výlet, za jehož cíl jsme si zvolili Karlovy Vary. Zajímavostí byl workshop k českým tradicím, na kterém si všichni mohli vyzkoušet svou šikovnost při malování vajíček, drátkování, stavění vrkočů, pletení pomlázek a dalších vánočních resp. velikonočních zvycích.

Na závěr celého týdne studenti psali test a ti, kteří test splnili, získali certifikát ECVET. Jsme velmi rádi, že závěrečný test splnili všichni zúčastnění studenti. Přejeme si, aby jim certifikát pomohl v jejich budoucnosti při hledání zaměstnání a aby studentům zůstaly jen dobré vzpomínky na společný týden.

Těšíme se na další mezinárodní pracovní setkání. Nejbližší se bude konat v prosinci 2017 ve Steyru.


Ohlasy

Ve dnech 26. 5. -2. 6. 2017 jsme se zúčastnili projektu zaměřeného na cestovní ruch a architekturu na venkově. Celý týden jsme poznávali okolí a dozvěděli se i spoustu zajímavostí z historie západních Čech. Vzhledem k tomu, že se projektu zúčastnili studenti i z jiných zemí (Slovensko, Lotyšsko a Rakousko), jsme celý týden uplatňovali znalost anglického jazyka. Projekt byl velmi dobře organizován. Časově vše vycházelo a ani o zábavu nebyla nouze. Měli jsme možnost poznat nové lidi a jejich zvyky, tradice a kulturu. Vydali jsem se například do Karlových Varů, kde nás provázel anglicky mluvící průvodce a dozvěděli se mnoho informací o historii města a místních minerálních pramenech, které jsme také náležitě „ochutnali“. Po celou dobu jsem dostávali materiály k danému tématu, které byly zpracované tak, že s tím neměli problém ani méně zdatní „angličtináři“. Celkově jsme velmi rádi, že jsme se projektu zúčastnili a kromě certifikátu, který jsme všichni úspěšně obdrželi, si odnášíme i spoustu skvělých zážitků.

6/2017 Jiřina Fenclová, 3. ročník gymnázia


Studenti Gymnázia a SOŠ Plasy sbírali zkušenosti u sousedů

První prosincovou neděli vyrazilo deset vybraných studentů gymnázia do hornorakouského města Steyr, aby se zde zúčastnili další části projektu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider.

Celý týden byl nabitý řadou zajímavých výletů a týmových aktivit, které si pro studenty z Čech, Slovenska a Lotyšska připravili učitelé a žáci z Bundesrealgymnasia Steyr.

Program každého dne byl rozdělen do několika částí. Dopoledne probíhal na gymnáziu, kde rakouští kolegové prezentovali jednotlivá témata. Studenti si získané znalosti následně ověřili v testech na počítačích. Po obědě je pak čekaly návštěvy a prohlídky, při kterých si doplnili znalosti přímo z praxe.

Hned v pondělí na studenty čekala velmi příjemná část, a to ochutnávka typický rakouských dezertů, neboť se první den točil okolo projektu Kultiwirt, jež má za cíl podporovat restaurace spolupracující s lokálními farmáři a využívající sezonní produkty. Dále přišel na řadu průmysl, který zde má dlouholetou tradici. Dříve se zde zpracovávala železná ruda, později se přešlo na výrobu zbraní a motocyklů. Nyní se ve městě nachází řada strojírenských podniků, např. MAN či BMW. Uprostřed týdne následovala návštěva muzea v NP Kalkalpen, kde studenti čerpali vědomosti nejenom z tamní fauny i flóry, nýbrž i z turismu. Architektura přišla na řadu ve čtvrtek. Po obědě se všichni vydali napříč malebnými středověkými uličkami obdivovat krásy města. Večerní program byl zpestřen pochodem čertů, Krampusumzug. Poslední den byl věnován Vánocům a vánočním tradicím. Dopoledne každá země prezentovala své vánoční zvyky a tradice. Odpoledne byla připravena návštěva Christkindl Kirche, kostela, kde se nachází rakouský Ježíšek. Studenti se podívali i na výstavu betlémů. Večer na řadu přišlo slavnostní zakončení a předání certifikátů všem účastníkům projektu.

Všichni se domů vraceli plni nových zkušeností, znalostí, ale i nových přátelství se zahraničními studenty. Celý týden se tedy velmi vydařil.

Vojtěch Dlouhý, oktáva