Menu Zavřeno

Informace zveřejněné o povinném subjektu

 

/Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb./

 

Informace zveřejněné o povinném subjektu
1. Název Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
2. Důvod a způsob založení Škola zajišťuje teoretickou a praktickou výuku, neformální vzdělávání, výchovu mimo vyučování, ubytování a stravování.

Výchova a vzdělávání žáků v oborech: 43-41-M/01 Veterinářstvíꓼ 41-41-M/01 Agropodnikáníꓼ 63-41-M/02 Obchodní akademieꓼ, 79-41-K/81 Osmileté gymnáziumꓼ 79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium.

Škola je příspěvkovou organizací, je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Založena 1. 7. 2011 sloučením Gymnázia, Plasy, Stará cesta 363 a Střední odborné školy, Plasy, Školní 280 usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.j.: ŠMS/2313/11 ze dne 14. 3. 2011.

3. Organizační struktura Název: Střední škola

Adresa: Školní 280

Resortní identifikátor (IZO): 108032060

Datum zahájení činnosti: 1. 7. 2011

Organizační schéma na webových stránkách: Organizační schéma

3.1 Podřízené subjekty Název: Domov mládeže, Plasy

Adresa: Školní 477

Resortní identifikátor (IZO): 108032027

Datum zahájení činnosti: 1. 8. 1996

Název: Školní jídelna, Plasy

Adresa: Školní 280

Resortní identifikátor (IZO): 102576629

Datum zahájení činnosti: 1. 8. 1996

3.2 Zřizované  subjekty Název: Dům techniky, Plasy

Adresa: Plzeňská 291

Resortní identifikátor (IZO): Ne

Datum zahájení činnosti: 31. 10. 2022

Název: Akademický vršíček Plasy, z. s.

Adresa: Školní 280

IČ: 28560761

Datum zahájení činnosti: 7. 11. 2007 jako o. s.,

 změna na spolek 9. 2. 2016

4. Kontaktní spojení Kancelář školy gymnázia: +420 373 322 134ꓼ kancelář školy SOŠ: +420 373 322 115
4.1 Kontaktní poštovní adresa Hlavní adresa pro doručování poštovních zásilek, sídlo organizace: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, Plasy, 33101

Náhradní adresa pro doručování poštovních zásilek: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Stará cesta 363, Plasy, 33101

4.2 Adresa pro osobní návštěvu Obory vzdělávání Veterinářství, Agropodnikání, Obchodní akademieꓼ dále školní jídelna, domov mládeže č. 477, Dům techniky č.291, Akademický vršíček (část SOŠ): Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, Plasy, 33101

Obory vzdělávání: Osmileté gymnázium, Čtyřleté gymnáziumꓼ Akademický vršíček (část gymnázium): Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Stará cesta 363, Plasy, 33101

4.3 Úřední hodiny Kancelář školy na adrese Školní 280: pondělí až pátek 8:00 – 12:00 hodin v pracovní dny včetně prázdnin, případně dle domluvy.

Kancelář školy na adrese Stará cesta 363: pondělí až pátek 8:00 – 12:00 hodin v pracovní dny mimo prázdnin, případně dle domluvy.

4.4 Telefonní čísla Telefonické kontakty na webových stránkách: Pedagogický sbor gymnázia Pedagogický sbor SOŠ Pedagogický sbor domova mládeže.
4.5 Adresa internetových stránek www.gsplasy.cz
4.6 Adresa a úřední hodiny podatelny Pro doručování dokumentů v listinné podobě, případně dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat:

Hlavní podatelna (sídlo školy): Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, Plasy, 33101

Úřední hodiny podatelny: pondělí až pátek 8:00 – 12:00 hodin v pracovní dny včetně prázdnin, případně dle domluvy.

Náhradní podatelna: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Stará cesta 363, Plasy, 33101

Úřední hodiny podatelny: pondělí až pátek 8:00 – 12:00 hodin v pracovní dny mimo prázdnin, případně dle domluvy.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě: CD, DVD Souborový systém ISO 9660, USB Flash Formát PC.

Podporované formáty datových zpráv: *.TXT Obecný Textꓼ *.HTM, HTML Hypertextový Dokumentꓼ *.RTF Rich Text Formatꓼ *.XLS Sešit Microsoft Excelꓼ *.DOC Dokument Microsoft Wordꓼ *.PDF Portable Dokument Format – Adobe Acrobatꓼ  *.GIF Graphics Interchange Formatꓼ  *.JPG,JPEG Joint Photographic Experts Groupꓼ  *.TIF Tagged Image Format Fileꓼ  *.XML Extensible Markup Language Document.

Velikost souboru: 20 MB

4.7 Elektronická 

 adresa podatelny

info@gsplasy.cz, datová schránka: mcdkpef
4.8 Datová schránka

 

mcdkpef
5. Případné platby

    lze poukázat

Účet školy: 728146379/0800

Účet FKSP: 107-728146379/0800

Účet eurový pro projekty ERASMUS: 1911413273/0800

Účet Akademický vršíček Plasy, z. s.:  739320379/0800

6. IČ

 

70838534
7. Plátce DPH Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy

       hlavních

       dokumentů

Školní řádꓼ Školní vzdělávací programꓼ Vnitřní řád domova mládežeꓼ Provozní řád ubytovacího zařízeníꓼ Organizační řád školyꓼ Spisový řád školyꓼ Minimální preventivní program.
8.2 Rozpočet https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/70838534/prehled?rad=t&obdobi=2212
9. Žádosti o

    informace

Informace, která není zveřejněna, se poskytuje na základě žádosti.
10. Příjem podání 

       a podnětů

Ústně na adrese: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, Plasy, 33101ꓼ

                               Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Stará cesta 363, Plasy, 33101.

Telefonicky na čísle telefonu viz.: Osoby poskytující a vyřizující stížnosti.

Písemně doručením nebo osobně na adrese: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, Plasy, 33101ꓼ Gymnázium a Střední  

                                                                                odborná škola, Plasy, Stará cesta 363, Plasy, 33101.

Elektronická podání: info@gsplasy.cz, mcdkpef

10.1 Opravné

         prostředky

Odvolání i stížnosti se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu, tj. Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy.

Opravné prostředky lze podat na stejné adrese, jaká byla pro podání žádosti o informace.

Pokud je podáváno odvolání či je podávána stížnost elektronicky na adresu: info@gsplasy.cz, mcdkpef, musí být toto podání elektronicky podepsáno.

Více na: Směrnice školy.

11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější

         používané

         předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákonꓼ Zákon č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonůꓼ Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řádꓼ Zákon 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajůꓼ Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacímꓼ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoníkꓼ Vyhláška č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzděláváníꓼ Vyhláška č. 13/2005 Sb., O středním vzdělávání (…).

Přístupné ve veřejné databázi právních dokumentů.

11.2 Vydané   

         právní  

         předpisy

Školní řádꓼ Vnitřní řád domova mládežeꓼ Provozní řád ubytovacího zařízení, Školní vzdělávací programꓼ Organizační řád školyꓼ Spisový řádꓼ Prevence rizikového chování. 01 – Platový předpisꓼ 02 – Směrnice k fondovému hospodařeníꓼ 03 – Směrnice pro vedení účetnictví a zpracování účetních dokladůꓼ 04 – Směrnice-registr smluvꓼ 05 – Směrnice pro vedení inventarizace majetku a závazkůꓼ 06 – Směrnice pro evidenci majetku, způsob účtování, odpisový plán, vyřazení majetkuꓼ 07 – Směrnice pro ochranu osobních údajů GDPRꓼ 08 – Směrnice pro poskytování osobních ochranných prostředkůꓼ 09-Směrnice BOZP,POꓼ 10 – Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhradꓼ 11 – Směrnice o doplňkové činnostiꓼ 12 – Směrnice k používání IT technikyꓼ 13 – Směrnice pro organizování LVK, exkurzíꓼ 14 – Směrnice FKSPꓼ 15 – Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systémuꓼ 16 – Směrnice k odpadovému hospodářstvíꓼ 17 – Směrnice k omezení práva na poskytnutí informaceꓼ 18 – Směrnice-ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem způsobených porušením právních předpisůꓼ 19 – Směrnice k evidenci spotřeby pohonných hmotꓼ 21 – Směrnice o finanční kontroleꓼ 22 – Směrnice o vedení pokladnyꓼ 23 – Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahuꓼ 24 – Směrnice k provádění pracovně lékařských prohlídekꓼ 25 – Směrnice k poskytování informací vyplývajících ze zákonaꓼ 26 – Směrnice k projektůmꓼ 27 – Směrnice pro používání zbraní a střelivaꓼ 28 – Směrnice-zbytkové obědyꓼ 29 – Směrnice o stanovení cen a poplatkůꓼ 30 – Směrnice k zajištění činnosti Domova mládeže Plasyꓼ 31 – Směrnice pro stanovení úplaty na Domově mládeže Plasyꓼ 32 – Směrnice dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůꓼ 33 – Směrnice o používání služebních motorových vozidelꓼ 34 – Směrnice řízení rizikꓼ 35-Směrnice k šetření a vyřizování stížností a podnětů.
12. Úhrady za

       poskytování

       informací

 
12.1 Sazebník

         úhrad za  

         poskytování

         informací

Zjišťování a vyhledávání mimořádně rozsáhlých podkladů, jejich zpracování pro poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

výpočet sazby účelově vynaložených prostředků (§17 z. č. 106/1999 Sb.).

Kopírování dokumentu pro veřejnost – strana A4 černobíle: 1,- Kč.

Kopírování dokumentu pro veřejnost – strana A4 barevně: 4,- Kč.

Odesílání písemností – dle aktuálního sazebníku poskytovatele poštovních služeb.

Více na: Směrnice školy

12.2 Rozhodnutí

         nadřízeného

         orgánu o výši

         úhrad za

         poskytnutí

         informací

Nejsou

 

 

 

 

 

13 Licenční

     Smlouvy

Nejsou
13.1 Vzory

         licenčních

         smluv

Nejsou
13.2 Výhradní

         licence

Nejsou
14. Výroční zpráva

       podle zákona

       o svobodném

       přístupu k

       informacím

Více na: Výroční zpráva

/Aktualizováno k 02.05.2023/