Menu Zavřeno

Studentská rada

Studentská rada

Řád Studentské rady

 1. Mandát zástupce
  • Mandát zástupce vzniká zvolením třídou.
  • Zástupci třídy musejí být zvoleni do první studentské rady nového školního roku.
  • Zvolení zástupci budou v počtu nejméně dvou pravidelně docházet na jednání Studentské rady.
  • Zástupci jsou povinni předávat informace z jednání Studentské rady své třídě.
  • Pokud nebude na jednání Studentské rady přítomen ani jeden zástupce jedné třídy, musí dodat omluvu předsednictvu Studentské rady. Nejpozději do následujícího pravidelného jednání Studentské rady.
  • Je-li nepřítomnost třídy častá, je předsednictvo Studentské rady povinno informovat vedení školy a třídního učitele, jímž je stanoven postih.
 2. Mandát předsednictva Studentské rady
  • Předsednictvo Studentské rady jest orgán, jenž řídí, dohlíží a stará se o bezchybný chod Studentské rady, s tím spojenou agendou a administrativou.
  • Na jednání Studentské rady musí být přítomni nejméně dva příslušníci předsednictva Studentské rady.
  • Agendou předsednictva jest zápis schůze Studentské rady. Zápis nutno nejpozději do pěti pracovních dnů předat vedení školy, archivovat a vyvěsit jej na nástěnku Studentské rady.
  • Předsednictvu může být nadpolovičním počtem zástupců vyslovena nedůvěra. K odvolání je potřeba smysluplného důvodu.
 3. Řád schůze Studentské rady
  • Kontrola docházky
   • Na začátku jednacího dne Studentské rady jest předsednictvo povinno zkontrolovat absenci zástupců formou prezenční listiny.
  • Projev ředitelství školy
   • Prvním bodem jednání jest projev ředitelství školy. V něm ředitelství představí zástupcům plnění usnesení z posledního jednání a nastolí nová témata a problémy školy.
   • Během projevu ředitelství se zástupci zdrží veškerých projevů.
  • Interpelace zástupců na ředitelství školy
   • V této části jednacího dne, mohou zástupci pro lepší pochopení nových problémů a témat interpelovat ředitelství školy, jež je povinno na slovní interpelace zástupců odpovědět.
  • Jednání studentské rady
   • V této části mohou jednotliví zástupci předkládat vlastní návrhy.
   • K návrhům se může vyjádřit kdokoliv přihlášením do diskuze. Přihlášení do diskuze jest provedeno zdvihnutím ruky.
   • Přednostní právo v diskuzi má ředitelství školy.
  • Ukončení jednání
   • Pokud budou veškeré body jednání dokončeny a předsedající schůze nebude vlastnit již žádné přihlášky do diskuze, jednání ukončí.
  • Pokud nebude možné naplnit skutkovou podstatu jakékoliv části schůze je vypuštěna.
 4. Mimořádné schůze
  • Předsednictvo studentské rady má právo po domluvě s vedením školy svolat mimořádnou Studentskou radu.

 

Řád studentské rady byl sestaven platnými členy studentské rady na základě návrhu Jaroslava Bartůška. Řád byl upraven a schválen stávající předsedkyní studentské rady Magdalenou Rosolovou a vedením školy.

Řád studentské rady je platný od 11. 1. 2019 a účinný od 4. 2. 2019