Menu Zavřeno

Akademický vršíček

Stanovy Akademického vršíčku Plasy, z. s.

I. Název a sídlo

Název zapsaného spolku: Akademický vršíček Plasy, z.s.
Sídlo spolku: Školní 280, Plasy, PSČ 331 01

II. Charakter spolku

 •  Akademický vršíček Plasy, z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným spolkem rodičů žáků školy, zákonných zástupců žáků školy, plnoletých žáků školy, bývalých absolventů školy a jiných osob, kteří se zajímají o činnost Gymnázia Plasy. Dne 31. 3. 2022 byla působnost spolku rozšířena rozhodnutím Členské schůze i na Střední odbornou školu v Plasích. (Obě školy působí pod jednou hlavičkou: Gymnázium a SOŠ, Plasy.) V rámci spolku budou obě školy hospodařit odděleně, budou organizovat odděleně i Členskou schůzi tohoto zapsaného spolku. Zástupce gymnázia pracuje na pozici předsedy, zástupce SOŠ bude pracovat na pozici místopředsedy. Oba mají podle bodu 5 organizační struktury právo podepisovat písemnosti.
 • Spolek je neziskovou organizací.
 • Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností.
 • Spolek pracuje na principu demokracie, občanské tolerance a morálky, dbá na dodržování zákonů a dobrých mravů.
 • Rozhodování se koná hlasováním, platí rozhodnutí většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

III. Základní cíle spolku

Činnost spolku je zaměřeno zejména na:

 • potřeby a zájmy žáků školy
 • podporu nadstandardní činnosti školy
 • vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učiteli, žáky a veřejností

You can find all sorts of gambling games including online slots, computerized table games, live casino games, and specialty games like keno, bingo, and scratchers on these platforms. Back… • Overall we loved it n will return soon • Overall, Cherry Red is the • Overdrive • Overdrive Pedals • Overdue trip report(s) 08:05 • Overloaded • Overlooking the pool, a 24-hour fitness facility has stationary bikes, elliptical trainers, treadmills and a small weight room. Mate 10, royal family to an antivirus program is regulated by phone bill https://www.onlinekaszinok.org/. They are new and want to attract players, Feature slots.

IV. Formy činnosti

Formami činnosti jsou zejména:

 • spolupráce rodičů s učiteli a vedením školy
 • vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy)
 • propagační činnost, pořádání výstav
 • rozvíjení zájmové činnosti žáků
 • podpora talentovaných žáků
 • podpora výuky moderními metodami
 • podpora aktivit školy jako např. maturitní plesy a turistický pochod „Gympl na cestách“, školní ples, oslavy výročí založení gymnázia, „Majáles“apod.
 • spolupráce na zajištění nebo organizaci aktivit školy

V. Organizační struktura

1. Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a předseda.
2. Členská schůze

  • Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a je tvořena všemi členy
  • Řádná členská schůze se koná jedenkrát za rok
  • Mimořádnou členskou schůzi svolává předseda:
  • o pokud o to požádá písemně minimálně 15 členů a to do 60 dnů od doručení této žádosti
  • o vlastním rozhodnutím
  • O konání členské schůze musí předseda členy informovat nejméně 15 dnů před jejím konáním, a to vyvěšením oznámení o konání členské schůze na úřední desce školy, tj. na webové stránce školy www.gsplasy.cz
  • Členská schůze zejména:
  • volí výbor
  • rozhoduje o rozsahu pravomocí předsedy
  • každoročně schvaluje výši řádných členských příspěvků
  • každoročně schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení rodičů za uplynulý školní rok
  • schvaluje rozpočet spolku na stávající školní rok
  • schvaluje změny stanov, zrušení stanov a změnu názvu spolku
  • rozhoduje o vstupu spolku do jiných organizací nebo spolků
  • rozhoduje o zániku spolku

 

3. Výbor

 • Výbor je kolektivní orgán, v čele s předsedou, který zajišťuje chod spolku a naplňování cílů spolku
 • Pro zajištění chodu spolku volí výbor předsedu, místopředsedu, pokladníka a jednatele (pokladník vede účetní a finanční agendu sdružení, jednatel vede písemnou agendu sdružení)
 • Výbor připravuje veškeré materiály pro jednání členské schůze spolku.
 • Výbor sestavuje plán práce a rozpočet na stávající školní rok.

4. Předseda
Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje ho navenek a jedná jeho jménem. Pro zajištění chodu spolku může výkon jednotlivých činností nebo jednání přenést na místopředsedu, pokladníka nebo jednatele.

5. Podpisová práva
Za spolek je oprávněn podepisovat písemnosti předseda nebo místopředseda.

6. Členové
Člen spolku
Členem spolku je každý rodič, zákonný zástupce žáka, plnoletý student a jiná osoba, která se zajímá o činnost Gymnázia Plasy, Školní 280 a souhlasí se stanovami spolku.

 • Práva člena spolku
 • volit výbor
 • být volen do výboru
 • aktivně se spolupodílet na činnosti spolku
 • být přítomen při schůzi výboru s hlasem poradním bez práva hlasovat
 • Povinnosti člena spolku
 • dodržovat stanovy spolku
 • aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 • platit členské příspěvky schválené členskou schůzí

VI. Hospodaření

1. Způsob hospodaření

 • Hospodaření spolku je podřízeno jeho cílům uvedeným v bodě II. těchto stanov s ohledem na platné právní normy a předpisy.
 • O hospodaření spolku je výbor povinen vést řádným způsobem zápisy v účetních knihách a jiných evidencích, tak aby bylo správné, průkazné a pravdivé.
 • Účetnictví je vedeno v souladu s platným zněním zákona o účetnictví.
 • Zpráva o hospodaření za uplynulý školní rok je součástí zprávy o činnosti spolku na členské schůzi.
 • Proti hospodaření spolku má právo vznést odůvodněný odpor každý ze členů. Při vyslovení odporu k hospodaření spolku je členskou schůzí zvolena tříčlenná kontrolní komise, která má právo prověřit všechny dokumenty a vztahy související se sdružením a posoudit jejich platnost. Zpráva o výsledku vzneseného odporu je součástí zprávy o činnosti na následující členské schůzi

2. Zdroje majetku tvoří zejména:

 • členské příspěvky (výši členského příspěvku schvaluje členská schůze na každý školní rok.)
 • mimořádné členské příspěvky (o placení mimořádného členského příspěvku rozhoduje členská schůze v případě mimořádné situace hodné zvláštního zřetele.)
 • dary fyzických a právnických osob
 • výnosy z akcí pořádaných spolkem nebo za jeho účasti
 • dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů

VII. Zánik a zrušení

Spolek může zaniknout nebo být zrušen:

 • Rozhodnutím členské schůze.
 • O zrušení spolku rozhoduje hlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Majetkové vypořádání provede tříčlenná likvidační komise zvolená členskou schůzí. Součástí rozhodnutí o zrušení spolku je i způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
 • Rozhodnutím státních orgánů.

VIII. Závěrečné ustanovení

Stanovy byly schváleny členy občanského sdružení Akademického vršíčku Plasy, o.s.
Stanovy spolku nabývají platnost zápisem do registru spolků u krajského rejstříkového soudu.

Za výbor zapsaného spolku předsedkyně Ing. Šárka Zíková
Kontaktní adresa: Alšova 559, Kralovice 331 41

V Plasích dne 1. 12. 2015

Číslo účtu: 739320379/0800