Menu Zavřeno

Komunikační dálnice

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj
a státním rozpočtem České republiky.

Projekt: „Komunikační dálnice“

Operační program přeshraniční spolupráce

„Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013“

Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

Registrační číslo: 141

Termín realizace: 09. 05. 2009 – 30. 09. 2010

Rozpočet: 64 000 €

Partneři projektu:
Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 v České republice
Staatliche Realschule Bad Staffelstein ve Svobodném státě Bavorsko

Manažeři projektu
za českého partnera: Mgr. Milan Oravec a Ing. Šárka Zíková
za bavorského partnera: StR. Griseldis Dürr a StR. Edgar Krapp

Modernizací vybavení ICT Gymnázia Plasy jako hlavního partnera projektu se výraznì posílí možnost komunikace žáků školy se žáky partnerské školy v Bavorsku pomocí komunikaèní dálnice prostřednictvím internetu. Dojde ke zkvalitnìní výuky nìmeckého jazyka, dalšímu rozvoji jazykového vzdělání žákù gymnázia a k vzájemnému využívání elektronických výukových materiálù obou škol v přírodoěìdných předmětech. Gymnázium Plasy bude vybaveno moderními informačními a komunikčními technologiemi odpovídajícími současné době.

V nově vybavených učebnách budou při výuce využívány v rámci projektu vytvořené elektronické výukové materiály a prezentace, rovněž tak výukové materiály partnerské školy v Bavorsku. V obou počítačových učebnách Gymnázia Plasy budou probíhat videokonference se žáky partnerské školy. V rámci projektu bude do videokonferencí zapojeno 280 žáků na české straně.

Realizace projektu umožní partnerským školám větší spolupráci při vzdělávacích aktivitách a vzájemném využívání výukových programù a prezentací. Projekt předpokládá, že vzájemné využívání učebních materiálù obou škol se bude uskutečňovat dlouhodobě i po ukončení realizace projektu. Projekt má přispět k zintenzivnění spolupráce obou partnerských škol.

Mgr. Milan Oravec
manažer projektu