Menu Zavřeno

Moderní vybavení Gymnázia a SOŠ Plasy

Tento projekt „Moderní vybavení Gymnázia a SOŠ Plasy“ je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa: 2 stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03290

Realizace: 4. 7. 2014 – 30. 7. 2015

Celkové výdaje projektu: 9 351 499 Kč

Projekt „Moderní vybavení Gymnázia a SOŠ Plasy“ financovaný z výzvy č. 34. ROP NUTS II Jihozápad je zaměřen na dovybavení teoretických a praktických učeben školy.

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nového vybavení, přístrojů a zařízení zlepšit vybaveníodborných učeben školy (konkrétně chemickou laboratoř, jazykové učebny) a prostor pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického

vzdělávání na škole s důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím moderních technologií.

Další cíle projektu:

Zatraktivnit studentům vzdělávání v přírodních vědách (chemie, fyzika), posunout školu mezi moderně vybavené středoškolské vzdělávací instituce v Plzeňském kraji, zatraktivnit nabídku školy pro potenciální uchazeče, průběžně udržovat nebo zvyšovat motivaci pedagogů školy.

Specifické cíle projektu:

  • vyšší bezpečnost při výuce a praktických cvičeních
  • snazší a samostatnější praktická výuka žáků
  • zvýšení motivace pro stávající i nové žáky
  • zajištění plnění školního vzdělávacího programu
  • zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škol

Základní myšlenkou projektu je obnova zastaralého vybavení (vybavení vybraných učeben je staré až

50 let), doplnění vybraných typů přístrojů a zařízení s ohledem na podporu praktické výuky (studenti

získají možnost teoretické poznatky aplikovat do praxe).