Menu Zavřeno

Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plas

Projekt „Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005045

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zajistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení.

Výstupem projektu je laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků a tři jazykové učebny. Dalším výsledkem projektu je zajištění bezbariérovosti budovy školy, řešena je konektivita školy k internetu a též vysazena zeleň v areálu školy.

Projekt přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích cizí jazyky a přírodní vědy. Projekt podpoří zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím pomůže zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).