Menu Zavřeno

Naučné stezky Plzeňska

Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy

Fáze udržitelnosti projektu

Udržitelnost projektu navázala na projekt v roce 2012, kdy každý školní rok po dobu pěti let se vždy noví nastupující žáci primy v prvním pololetí šk. roku nejdříve teoreticky seznámili s projektem, a to prostřednictví práce ve třídě s prac. listy, interaktivními cvičeními či videi z jednotlivých tras, a pak formou terénní práce v druhém pololetí šk. roku procházeli NS Plasy – jarní variantu a pracovali s pracovními listy. V následujícím šk. roce – prvním pololetí pak již jako žáci sekundy dokončily NS Plasy – podzimní variantu. Projekt sám po dobu udržitelnosti byl prezentován také na Dnech otevřených dveří, prostřednictvím semináře s pedagogy na SŠ Kralovice, či na prezentaci projektů na SŠ a SOU Škvrňany pod záštitou Plzeňského kraje. V průběhu udržitelnosti byly vykazovány jednotlivé monitorovací zprávy za příslušné období, které byly bez připomínek schváleny.

V současné době využívají žáci a jejich vyučující odborné publikace nejvíce v předmětech biologie, zeměpis/geografie a chemie. Využíváno je i technické zařízení zakoupené v součinnosti s projektem, některé části vzhledem k věku je zapotřebí renovovat, neboť byly nejčastěji pořízeny v letech 2010 a 2011.

O tom, že se udržitelnost projektu blíží ke svému konci, budeme informovat také v plaském Zpravodaji.

Základní informace o projektu

Realizační tým ve složení RNDr. Jitka Kloučková, Mgr. Milan Oravec, Mgr. Petra Poláková a Mgr. Eva Kebortová vypracoval projekt, který se zaměřuje na prohloubení průřezového tématu Environmentální výchova včetně mezipředmětových vztahů ve výuce nižšího stupně osmiletého gymnázia.

Již delší dobu jsme přemýšleli, jak: lépe a aktivněji zapojit naše žáky do výuky, více využít teoretické znalosti v praxi, propojit více předmětů, zkrátka jak se učit a přitom se bavit. Ale nejen to. Chtěli jsme také zdůraznit i osobní přístup každého jednotlivce k ochraně a tvorbě životního prostředí, ve kterém žijeme.

Tak, jak nápadů přibývalo, vykrystalizoval se projekt, jehož cílem je praktické využití stávajících naučných stezek v okolí Plas, Žihle a Plzně pro exkurze žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia a vyššího stupně základních škol.
Výstupem projektu jsou výukové materiály (pracovní listy, klíče k jejich řešení, interaktivní klíče k řešení pro využití na interaktivní tabuli, metodiky pro učitele a film o každé variantě naučné stezky). Celkem na šesti stanovištích každé ze čtyř vybraných naučných stezek (NS Zábělá, NS Sigmondova, NS Cesta slovanských bohů a Odlezelské jezero, NS Plasy) na jaře a na podzim mohou žáci zpracovat na speciálních pracovních listech zadané úkoly z předmětů zeměpis, biologie, chemie, český jazyk, dějepis a společenské vědy. Využívají přitom i nejmodernější techniku, jako digitální fotoaparáty, digitální kameru k zaznamenávání důležitých procesů, GPS pro potřeby vyhledávání daných úkolů v terénu. Výsledky pak mohou zpracovat v laboratoři školy, k čemuž slouží digitalizované mikroskopy a jiné moderní pomůcky. Závěrečné hodiny patří vyhodnocení a kontrole (dle interaktivních klíčů) a prezentacím na interaktivní tabuli.
Vytvořené výukové materiály jsou k dispozici v tištěné podobě ve formě brožury k odebrání zdarma (až do vyčerpání zásob) pro všechny základní školy a gymnázia Plzeňského kraje.

Kontaktní adresa:

Mgr. Petra Poláková
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
Školní 280
331 01 Plasy
telefon: 373 322 134
e-mail: info@gsplasy.cz, polakova@gsplasy.cz

K dispozici jsou tyto publikace (včetně CD s interaktivními klíči a DVD s filmem o stezce):

NS Zábělá – jarní varianta
NS Zábělá – podzimní varianta
NS Sigmondova – jarní varianta
NS Sigmondova – podzimní varianta
NS Cesta slovanských bohů a Odlezelské jezero – jarní varianta
NS Cesta slovanských bohů a Odlezelské jezero – podzimní varianta
NS Plasy – jarní varianta
NS Plasy – podzimní varianta
Vytvořené výukové materiály jsou také k dispozici ke stažení v elektronické podobě na této webové stránce.

Splnili jsme to, co jsme si hned na začátku vytkli: motivovat žáky ke studiu, zpřístupnit jim výukový proces jinou, zábavnější formou, maximálně propojit více předmětů a tím hledat souvislosti mezi nimi, zapojit i moderní metody včetně podpory informačních a komunikačních technologií ve výuce a v neposlední řadě vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí.

Doufáme, že se nám to podařilo.
text: Mgr. Eva Kebortová a Mgr. Milan Oravec
foto: RNDr. Jitka Kloučková a Mgr. Milan Oravec
(2010 – 2012)

Realizační tým projektu (na fotce zleva):

Mgr. Eva Kebortová
RNDr. Jitka Kloučková
Mgr. Petra Poláková
Mgr. Milan Oravec

Rozpočet projektu: 1 880 876,- Kč

NS Plasy

NS Odlezelské jezero

NS Sigmondova

NS Zábělá