Menu Zavřeno

Projekt Staré řecké báje a pověsti 3D

Finance grantu byly využity na nákup 25 knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Knihy byly zapůjčena studentům, aby nastudovali informace potřebné ke 3D znázornění konkrétní scény z knihy. Studenti poté své práce prezentovali před třídou a byly vystaveny v prostorách školy. Sešla se kolekce dioramat z různorodých materiálů, výjimkou nebyly práce z opravdových přírodniny, ale i ze stavebnice LEGO. 
Tato akce přinesla studentům mnoho výhod a posílila jejich kompetence v různých oblastech. Prvním a zřejmým přínosem bylo obohacení školní knihovny o 25 exemplářů knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Tato literatura nejen rozšířila dostupné zdroje, ale také poskytla studentům nový pohled na antickou řeckou mytologiie a kulturu.

Finanční grant byl využit také k podpoře výuky a rozvoje kompetencí studentů prostřednictvím tvorby dioramat. Způsob, jakým studenti pracovali na 3D znázornění konkrétní scény z knihy, nejenže posílil jejich schopnosti výtvarného vyjádření, ale také rozvinul jejich kreativitu a týmovou spolupráci. Prezentace před třídou pak umožnila studentům zdokonalit své dovednosti v ústní komunikaci a zdůraznit významné aspekty jejich práce.

Grant také podpořil multidisciplinární vzdělávací prostředí. Vytvoření dioramat z různorodých materiálů, včetně přírodnin a stavebnice LEGO, nejenže posílilo dovednosti výtvarné tvorby, ale také studentům umožnilo pracovat s různými materiály a rozvíjet jejich technické a inženýrské schopnosti.

Práce, které svítily nebo byly pohyblivé, ukázaly na inovativní přístup k prezentaci a designu. To podnítilo studenty k experimentování s technologiemi a moderními trendy, což následně rozvinulo jejich digitální kompetence a schopnosti pracovat s moderními nástroji a technologiemi.

Celkově lze konstatovat, že tento projekt nejen obohatil školní knihovnu a prostředí školy, ale také poskytl studentům mnoho příležitostí k rozvoji různých dovedností a kompetencí, které budou pro jejich budoucí kariéru a osobní rozvoj klíčové.