AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Profil absolventa
Profil absolventa 4letého gymnázia

 

Vzdělávání na čtyřletém gymnáziu směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.

 

a)      Kompetence k učení

Žák:

-     své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj;

-     efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení;

-     kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi;

-     kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.

 

b)      Kompetence k řešení problémů

Žák:

-     rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části;

-     vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;

-     uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice;

-     kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry;

-     je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran;

-     zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků.

 

c)      Kompetence komunikativní

Žák:

-     s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu;

-     používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu;

-     efektivně využívá moderní informační technologie;

-     vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci;

-     prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem;

-     rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění.

 

d)      Kompetence sociální a personální

Žák:

-     posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe;

-     stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky;

-     odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje;

-     přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje;

-     aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;

-     přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii;

-     projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých;

-     rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.

 

e)      Kompetence občanská

Žák:

-     o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu;

-     respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí;

-     rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;

-     promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování;

-     chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc;

-     posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí.

 

f)       Kompetence k podnikavosti

Žák:

-     cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření;

-     rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě;

-     uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace;

-     získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit;

-     usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu;

-     posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést;

-     chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory.

 

  • naši absolventi čtyřletého studia nemají problém složit maturitní zkoušku
  • 97% našich absolventů úspěšně pokračuje  ve studiu na vysoké škole
     

 

 

 
2012

Úspěšnost maturantů z roku 2012

Attachments:
Download this file (absolventi2012.xlsx)absolventi2012.xlsx[ ]23 Kb